Sähköisten kuluttajapalveluiden käyttöehdot

1 Sopimuksen kohde ja osapuolet ja sopimusehtojen soveltaminen

1.1 Näitä sopimusehtoja (jäljempänä "Käyttöehdot") sovelletaan  Posti Oy:n  ja muiden Posti-konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä yhdessä ”Posti”) tuottamiin kuluttajille (”Asiakas”) suunnattuihin rekisteröitymistä edellyttäviin verkkopalveluihin (jäljempänä ”Palvelut”).

1.2 Palvelujen sisältö määräytyy näiden Käyttöehtojen ja palvelukohtaisten erityisehtojen (jäljempänä "Palvelusopimus") sekä Postin palvelujen yhteydessä esittämien tietojen mukaisesti. Posti Oy:n kuluttajapalveluihin sovelletaan lisäksi kulloinkin voimassa olevia Posti Oy:n Yleisiä toimitusehtoja käteis- ja kuluttaja-asiakkaille ("Yleiset toimitusehdot"). Käyttämällä Palveluita tai ottamalla Palveluita käyttöön Asiakas hyväksyy Käyttöehdot ja muut Palveluun kulloinkin sovellettavat sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niiden ehtoja sekä Palveluiden yhteydessä, Postin verkkosivustoilla tai muutoin Postin antamia ohjeita. Mikäli sopimusehdot ovat joltakin osin ristiriidassa keskenään, sovelletaan Palveluiden osalta ensisijaisesti Palvelusopimusten erityisehtoja ja kyseisen Palvelun yhteydessä esitettyjä palvelukohtaisia tietoja.

1.3 Postin yhteystiedot:
Käyntiosoite: Postintaival 7 A, 00230 HELSINKI. Postiosoite PL 1, 00011 POSTI
Yhteisötunnus: 0109357-9
Palvelua koskevat tiedustelut: posti.fi/yhteystiedot

2 Asiakkaaksi rekisteröityminen ja Palvelujen käyttöönotto

2.1 Palvelujen käyttö edellyttää rekisteröitymistä Palvelujen käyttäjäksi, henkilöllisyyden tarkistamista sekä Käyttöehtojen ja muiden Palveluun sovellettavien ehtojen hyväksymistä. Asiakas hyväksyy ehdot rekisteröityessään. Asiakas käyttää Palveluja rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tunnusten avulla. Kulloinkin käytössä olevat rekisteröitymistavat on kuvattu Palvelujen yhteydessä.

2.2 Palvelujen käytön edellytyksenä voi olla tietty ikä tai muu erityisedellytys, kuten suomalainen henkilötunnus. Palvelukohtaiset erityisedellytykset on kerrottu kunkin Palvelun yhteydessä. Asiakkaan on kuitenkin oltava vähintään 15-vuotias luonnollinen henkilö. Alle 15-vuotias ei voi omissa nimissään hyväksyä Palveluun sovellettavia ehtoja.

3 Asiakkaan henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

3.1 Rekisteröitymisen yhteydessä Asiakkaan henkilötiedot tallennetaan Postin asiakasrekisteriin. Asiakkaan henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön, Käyttöehtojen ja Palvelusopimusten sekä asiakasrekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti.

3.2 Asiakkaan mahdollinen suostumus käsittelylle pyydetään etukäteen Asiakkaan rekisteröityessä Palveluun, Palvelujen yhteydessä, Palvelusopimuksessa tai muulla tavalla, mikäli suostumus on tarpeen käsittelyä varten.

3.3 Palvelujen yhteydessä annettujen henkilötietojen avulla Asiakas voi päästä käyttämään tai tilaamaan myös jäljempänä määriteltyjen Muiden Palveluntarjoajien tuotteita tai palveluita. Tällöin Asiakkaalle tiedotetaan henkilötietojen siirrosta tai muusta käsittelystä viimeistään tällaisen käsittelyn yhteydessä. Mikäli henkilötietojen siirtämiselle tai muulle käsittelylle tarvitaan Asiakkaan suostumus, pyydetään tämä viimeistään käsittelyn yhteydessä.

3.4 Posti voi antaa Asiakkaalle rekisteröitymisen yhteydessä ikiosoitteen tyyppisen Asiakkaan yksilöivän tunnuksen, "postinimen". Postinimeä voidaan käyttää Asiakkaan yksiselitteisen tunnistamisen varmistamiseksi Palvelujen toteuttamisen yhteydessä Postissa ja Postin ja sen yhteistyökumppaneiden kesken. Postinimeä voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin Asiakkaan suostumuksella.

3.5 Palveluiden tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteet ja näihin liittyvät ohjeet on kuvattu Postin sivustoilla.

3.6 Palveluissa saatetaan käsitellä Palveluiden toimittamisen yhteydessä Asiakkaan omistamia henkilötietoja. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi Asiakkaan Osoitekirja-palveluun tallettamat Asiakkaan osoitekirjassa olevat henkilötiedot.  Asiakas saa käsitellä tällaisia henkilötietoja yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin. Posti käsittelee tällaisia henkilötietoja Asiakkaan lukuun em. tarkoituksessa. Mikäli Palvelussa käsitellään Asiakkaan omistamia henkilötietoja, Asiakas valtuuttaa Postin sopimaan puolestaan EU:n mallilausekkeilla Asiakkaan omistamien henkilötietojen siirrosta EU:n ulkopuoliselle alihankkijalle palvelun toteuttamiseksi. EU:n mallilausekkeet takaavat, että henkilötietojen käsittelyyn EU:n ulkopuolella sovelletaan EU:n lainsäädäntöä vastaavia sääntöjä. Siirrolla ei ole vaikutusta tietosuojaan tai tietojen luottamuksellisuuteen.

4 Palveluiden käyttäminen

4.1 Asiakas sitoutuu käyttämään Palveluita ehtojen, ohjeiden, lakien sekä hyvän tavan mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus käyttää Palveluja kyseisen Palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman oikeudenhaltijan kirjallista lupaa kopioida, levittää, esittää julkisesti tai kaupallisesti hyödyntää Palvelua tai sen osia. Palvelut on tarkoitettu vain luonnollisille henkilöille yksityiskäyttöön, ja niiden käyttö elinkeinotoiminnassa esimerkiksi markkinoinnin tai elinkeinotoimintaan liittyvän viestinnän lähettämiseksi tai muutoin elinkeinotoiminnassa on kielletty.

4.2 Asiakas vastaa kaikista Palvelujen käytöstä aiheutuneista kustannuksista. Asiakas vastaa Palveluissa tai niiden kautta tehdyistä tilauksista, maksuista ja muista tapahtumista.

4.3 Palvelun käyttö voi mahdollistaa pääsyn käyttämään tai tilaamaan myös kolmansien osapuolten ("Muu palveluntarjoaja") tuotteita ja palveluita. Palveluissa voi lisäksi näkyä Postin tai Muun Palveluntarjoajan mainontaa.  Posti ei vastaa Muun Palveluntarjoajan tarjoamista tuotteista, palveluista taikka Muun Palveluntarjoajan tuottamasta aineistosta, tiedoista tai muusta sisällöstä. Mikäli Asiakas hankkii Muun Palveluntarjoajan tuotteen tai palvelun, vastaa Muu Palveluntarjoaja Asiakkaalle tällaisesta tuotteesta tai palvelusta. Posti ei myöskään vastaa Muun Palveluntarjoajan tarjouksista tai niiden sisällöstä. Muu Palveluntarjoaja voi rekisteröidä omat asiakkaansa asiakasrekisteriinsä ja vastaa tästä rekisteristä sekä tietojen käsittelystä.

5 Netposti-palvelu

5.1 Palvelu on yksityishenkilön sähköinen postilaatikko, johon voi vastaanottaa viestejä sähköisessä muodossa. Postilaatikossa Asiakas voi lukea saamiaan viestejä, säilyttää niitä ja poistaa ne. Palvelun käyttämiseksi Asiakkaalla on oltava suomalainen henkilötunnus ja Asiakkaan yhteystietojen on löydyttävä Postin osoitetietojärjestelmästä. Viestin perille toimittamisessa voidaan käyttää Postin osoitetietojärjestelmässä olevia Asiakkaan osoitetietoja.

5.2 Asiakas valitsee Palveluun liittyneistä Lähettäjistä, minkä Lähettäjien viestit hän haluaa sähköiseen postilaatikkoonsa, jolloin viestiä ei toimiteta paperisena. Sen lisäksi sähköiseen postilaatikkoon voidaan Lähettäjän toimeksiannosta toimittaa Asiakkaalle sähköinen kopio kirjeestä tai muusta viestistä, joka on toimitettu hänelle myös paperisena. Viesti toimitetaan Asiakkaan sähköiseen postilaatikkoon vain, mikäli Palvelussa käytettävät Asiakkaan yksilöivät tiedot ja Lähettäjän viestiin merkitsemät vastaanottajatiedot täsmäävät ja yksilöivät vastaanottajan. Kirjettä ei kuitenkaan toimiteta paperisena, jos Lähettäjä on valinnut ainoastaan sähköisen toimitustavan.

5.3 Postilla on oikeus poistaa Asiakkaan tekemiä valintoja sähköiseen postilaatikkoon välitettävien viestien Lähettäjistä seuraavilla edellytyksillä:
  • Asiakas ei ole viimeiseen kolmeen (3) kuukauteen kirjautunut Netposti-palveluun ja Asiakkaan sähköisessä postilaatikossa on sähköisiä laskuja lukematta;
  • Asiakas ei ole viimeiseen kahteentoista (12) kuukauteen kirjautunut Netposti-palveluun, Asiakas on valinnut Lähettäjiltä viestejä vain sähköisesti ja Asiakkaalla on yli kaksi kuukautta vanhoja sähköisiä kirjeitä lukematta; tai
  • Posti on saanut tiedon Asiakkaan kuolemasta.
Posti ilmoittaa lähettäjävalintojen poistamisesta Asiakkaalle 14 päivää ennen muutoksen toteuttamista sähköisellä kirjeellä tai sähköpostiviestillä Asiakkaan Netposti-palvelussa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lähettäjien uudet viestit toimitetaan tämän jälkeen paperikirjeenä ja sähköisenä kopiona kohdan 5.2. mukaisesti.

Posti tunnistaa laskuiksi ainoastaan sellaiset sähköiset viestit, joissa on maksamisessa käytettävä viivakoodi.

5.4 Sähköinen viesti katsotaan luovutetuksi Asiakkaalle, kun se on toimitettu Asiakkaan sähköiseen postilaatikkoon odottamaan Asiakkaan käyntiä/lukua.

5.5 Asiakkaan Netposti-palveluun voidaan myös välittää toisten yksityishenkilöiden Palvelussa lähettämiä tai Postin lähettämiä viestejä ilman, että Asiakas on erikseen hyväksynyt kyseistä lähettäjää.

5.6 Asiakkaan tilaaman aineiston välittäminen
Asiakkaalle voidaan toimittaa ilman kohdan 5.2 mukaista lähettäjävalintaa aineistoa myös suoraan Asiakkaan kolmannelle tekemän tilauksen perusteella. Tilattu aineisto voi olla esimerkiksi sähköinen lehti, mutta myös esimerkiksi tietty viesti, jonka lähettämisestä Netpostiin Asiakas on sopinut Lähettäjän kanssa. Tilatun aineiston arkistointiaika, käsittely Netpostissa ja muut ehdot voivat poiketa Käyttöehdoissa määritellystä. Tilatun aineiston kopioiminen ja tallentaminen voi olla rajoitettua. Tilatun aineiston aineistokohtaiset arkistointiajat ja muut ehdot on ilmoitettu Palvelussa.

5.7 Posti voi toimittaa Lähettäjälle kuitin sähköisten viestien luovutusajasta ja listauksen kyseisen Lähettäjän viestit sähköisesti valinneista/saaneista sekä kohdan 5.3 tarkoittamissa tilanteissa myös lukemattomista viesteistä.

5.8 Sähköinen saantitodistuskirje
Lähettäjä voi pyytää, että sähköinen kirje luovutetaan vastaanottaja-asiakkaalle saantitodistusta vastaan. Tällöin Asiakasta pyydetään kuittaamaan kirje vastaanotetuksi ennen avaamista. Posti toimittaa Lähettäjälle todistuksen vastaanottajan kuittauksesta ja luovutusajasta. Kuittaamatonta sähköistä saantitodistuskirjettä säilytetään sähköisessä postilaatikossa Palvelun yhteydessä määritellyn ajan. Jos Asiakas ei tässä ajassa kuittaa sähköistä saantitodistuskirjettä vastaanotetuksi, kirje vanhenee ja sitä ei voi enää avata. Sähköisen saantitodistuskirjeen Lähettäjälle annetaan edellä mainitun todistuksen lisäksi kuitti kirjeen lähettämisestä. Kuitissa on tieto sähköisen kirjeen toimitusajankohdasta ja vastaanottajasta. Sähköinen saantitodistuskirje on luovutettu Asiakkaalle, kun Asiakas on kuitannut kirjeen vastaanotetuksi.

5.9 Posti ei valvo sähköiseen postilaatikkoon välittämiensä viestien sisältöä. Viestien sekä niiden mahdollisesti sisältämien linkkien muodosta ja sisällöstä sekä tietojen oikeellisuudesta (esim. laskun viivakoodi) vastaa Lähettäjä. Lähettäjien lähettämät viestit voivat olla esimerkiksi laskuja, palkkalaskelmia, sopimuksia, markkinointi- tai muita viestejä.

5.10 Arkistointi ja pääsy sähköiseen postilaatikkoon
Asiakas voi säilyttää saamansa viestit sähköisessä postilaatikossaan Palvelusopimuksen voimassa ollessa. Kun Palvelusopimus päättyy, Asiakkaalla ei ole enää pääsyä sähköiseen postilaatikkoonsa. Postilla on oikeus ilmoittaa lähettäjille Palvelusopimuksen päättymisestä. Posti voi Palvelusopimuksen päättyessä muuttaa toimitustapaa siten, että viestit toimitetaan fyysisessä muodossa, mikäli lähettäjä on sopinut asiasta Postin kanssa.

6 Hinnat, maksutavat ja maksuajat

6.1 Hinnat
Postin Palveluiden hinnat määräytyvät Postin kulloinkin voimassaolevien hinnastojen mukaisesti. Hinnastot ovat saatavilla Palvelujen yhteydessä.   Muut Palveluntarjoajat vastaavat omien tuotteidensa ja palveluidensa hinnoittelusta ja hintojen ilmoittamisesta.

6.2 Hintojen muutokset
Asiakkaan valitsemien kestoluonteisten palveluiden hintamuutoksista ilmoitetaan kohdan 9.3. mukaisesti. Muiden palvelujen kulloinenkin hinta ilmoitetaan kunkin Palvelun yhteydessä.

6.3 Arvonlisävero
Arvonlisäveron muutokset tai muut lakien, asetusten tai viranomaisten toimenpiteiden vaikutukset hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulohetkestä alkaen, jolloin ne lisätään automaattisesti hintoihin. Näistä ilmoitetaan Palvelujen yhteydessä.

6.4 Maksutavat
Palvelujen maksamiseen voi käyttää Palveluiden yhteydessä kerrottuja maksutapoja. Maksukorttitietojen tallennuksessa kansainvälisten standardien (PCI DSS Card Industry Data Security Standard) mukaisesti hyväksytty kolmas osapuoli rekisteröi ja tallentaa korttitiedot. Posti veloittaa maksukortilta asiakkaan tilausten mukaiset maksut. Posti voi muuttaa käytettävissä olevia maksutapoja. Muutoksesta ilmoitetaan Palvelujen yhteydessä. Posti ei vastaa Muiden Palveluntarjoajien tarjoamista maksutavoista tai niiden toimivuudesta.

6.5 Asiakas voi maksaa Palveluun tilaamiaan, lataamiaan tai muuten vastaanottamiaan laskuja kulloinkin Palveluissa tarjotuilla maksutavoilla, kuten Muun Palveluntarjoajan maksamispalvelulla. Asiakas vastaa laskujen ja niihin liittyvien tietojen oikeellisuudesta ja aiheellisuudesta ja niiden varmistamisesta ennen laskujen maksamista sekä niihin perustuvista maksuista ja muista toimista.

7 Asiakkaan vastuu

7.1 Tunnukset
Tunnusten (esimerkiksi käyttäjätunnus ja salasana) käyttö vastaa Asiakkaan henkilökohtaista allekirjoitusta maksutapahtuman, tilauksen tekemisen ja muiden tapahtumien yhteydessä. Asiakas hyväksyy itseään sitoviksi kaikki toimenpiteet, jotka on tehty Asiakkaan tunnuksella tai Asiakkaan toimesta tai toimeksiannosta. Mikäli Asiakkaan tunnus joutuu sivullisen haltuun tai katoaa, Asiakkaan on välittömästi vaihdettava tunnuksensa tai ilmoitettava tästä Postille. Asiakkaan vastuu tällaisen tunnuksen käytöstä ja käytön muille mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta päättyy välittömästi Asiakkaan tehtyä tämän ilmoituksen Postin asiakaspalveluun tai Asiakkaan vaihdettua tunnuksensa. Tunnusten käsittelyä koskevia lisätietoja on Postin tietosuojaa ja tietoturvaa koskevissa ohjeissa. Posti voi luovuttaa Asiakkaan tunnukset muille kuin Asiakkaalle ainoastaan Asiakkaan valtuutuksella tai lain nojalla.

7.2 Laitteet
Asiakas vastaa itse siitä, että hänen käyttämänsä tietokone ja muut laitteistot, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet ovat Postin ilmoittamia vaatimuksia vastaavat. Asiakas vastaa itse Palvelujen käytön edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja viestintä sekä tietoliikenneyhteyksien kustannuksista ja toiminnasta. Asiakas on velvollinen noudattamaan Palvelujen käytössä Postin kulloinkin voimassa olevia käyttö-, turvallisuus- ja muita ohjeita. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät Postin tietosuojaa ja tietoturvaa koskevista ohjeista.

7.3 Tiedot
Asiakkaan on annettava Palveluja varten tarvittavat tiedot. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava tietojen muutoksista. Asiakas vastaa Palveluihin antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Posti tarkistaa ainoastaan Asiakkaan henkilöllisyyden. Posti ei ole velvollinen tarkistamaan tai korjaamaan muita tietoja, jotka Asiakas antaa Palvelujen yhteydessä.

7.4 Aineisto
Posti ei valvo Palveluja hyväksikäyttäen tuotettua, lähetettyä, välitettyä tai muuten käsiteltyä aineistoa eikä Posti vastaa tällaisen aineiston lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. Asiakas vastaa siitä, ettei hän Palveluja käyttäen tuota, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele aineistoa, joka loukkaa yksityisyyden suojaa, tekijän- tai muita oikeuksia, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä ja että Asiakas on hankkinut tarvittavat luvat ja suostumukset aineiston käyttöön esimerkiksi siinä esiintyviltä yksityishenkilöiltä, aineiston oikeudenhaltijoita ja muilta kolmansilta osapuolilta etukäteen. Loukkaaminen voi aiheuttaa velvollisuuden korvata siitä aiheutunut vahinko ja johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan aineistoonsa mahdollisesti liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista mahdollisista oikeudenkäynti- ym. kustannuksista, vahingonkorvauksista ja muista mahdollisista korvausvelvoitteista. Asiakas vastaa Palvelujen avulla tai kautta lähettämänsä tai muuten käsittelemänsä aineiston sisällöstä ja esitysmuodosta. Jos Asiakas voi lisätä Palveluihin omaa aineistoaan, Asiakkaan tulee ennen tämän aineiston käyttöä varmistaa, ettei aineisto ole Käyttöehtojen, Palvelusopimusten taikka Postin antamien ohjeiden vastainen ja ettei aineisto sisällä tietokoneviruksia tai muita sellaisia ominaisuuksia, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa. Asiakas vastaa siitä, ettei hän tuo Palveluihin aineistoa joka sisältää viruksia tai muita haitallisia ominaisuuksia sekä ettei hän levitä tai muuten haittaa aiheuttavalla tavalla käsittele tällaista aineistoa. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Palveluja haittaa aiheuttavien tai häiritsevien viestien, kuten ns. spam-postin, ketjukirjeiden ja tilaamattomien massapostitusten, lähettämiseen.

7.5 Seuraukset
Mikäli Asiakkaan Postille antamien tietojen tai toimittaman aineiston sisältö on Käyttöehtojen, Palvelusopimusten tai Postin antamien ohjeiden vastainen, Posti ei ole velvollinen toteuttamaan Palveluja mainittujen sopimusten tai Postin Palveluista antamien tietojen mukaisesti. Mikäli ilmenee, että Asiakkaan Palvelujen avulla käsittelemä aineisto on sisällöltään loukkaavaa, loukkaa toisen tekijän- tai muita oikeuksia, on lain tai Käyttöehtojen tai Palvelusopimusten ehtojen vastainen taikka voi aiheuttaa vahinkoa, on Postilla oikeus poistaa kyseinen aineisto. Lisäksi Postilla on oikeus väärinkäytösten vuoksi purkaa sopimus ja/tai keskeyttää Palvelujen käyttö kohtien 10.1, 10.2 ja 10.3 mukaisesti.

8 Postin vastuu ja korvausvelvollisuus

8.1 Postin vastuu Palveluista on määritelty näissä Käyttöehdoissa, ja sen lisäksi tai siitä poikkeavasti Palvelusopimuksissa ja Palvelujen yhteydessä.

8.2 Posti vastaa siitä, että Palveluihin liittyvässä tiedonsiirrossa ja käsittelyssä käytetyt salaus- ja suojausmenettelyt ovat asianmukaiset ja turvaavat lain edellyttämän luottamuksellisen viestin suojan Palvelujen käytön yhteydessä. Posti ylläpitää Palveluja niin, että ne ovat pääsääntöisesti käytettävissä 24 h vuorokaudessa viikon kaikkina päivinä. Posti voi tilapäisesti keskeyttää Palvelut esimerkiksi muutos- tai korjaustöiden tai järjestelmän ylläpidon aiheuttamien toimenpiteiden johdosta. Posti ei takaa Palveluiden jatkuvaa tai virheetöntä saatavuutta.

8.3 Postin välittämien sähköisten ja fyysisten viestien ja muun aineiston sisällöstä ja muodosta vastaa lähettäjä. Lähettäjä vastaa myös siitä, että kaikki vastaanottajalta tarvittavat suostumukset ja luvat ovat olemassa ja että viestien lähettäminen vastaanottajalle on voimassaolevan lainsäädännön mukaan oikeutettua. Posti ei vastaa myöskään muusta muiden kuin Postin tuottamasta sisällöstä.

8.4 Postin vahingonkorvausvastuu määräytyy Palveluun sovellettavan lainsäädännön ja ehtojen mukaan. Lisäksi sovelletaan Posti Oy:n Yleisissä toimitusehdoissa määriteltyjä vastuu- ja korvausperiaatteita.

8.5 Posti vastaa ainoastaan välittömistä vahingoista korkeintaan Asiakkaan kyseisestä palvelusta maksamalla määrällä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

8.6 Asiakkaan tulee huomauttaa Postille Palvelussa havaitsemastaan virheestä mahdollisimman pian. Huomautus on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun kuluttaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita virhe. Kuljetuspalveluissa on alakohtaisia sääntöjä muistutuksista ja vanhentumisesta, jotka ilmenevät Yleisistä toimitusehdoista.

9 Sopimusehtojen muuttaminen

9.1 Asiakas on tietoinen siitä, että Posti kehittää Palveluja jatkuvasti, mistä johtuen käytössä olevien Palvelujen valikoima ja sisältö voivat muuttua. Postilla on oikeus lopettaa Palvelujen tuottaminen. Postilla on tällöin oikeus irtisanoa Palvelua koskeva sopimus Palveluja tai niiden lopetettua osaa koskevin osin kohdan 10.1. mukaisesti.

9.2 Jos Käyttöehtojen tai Palvelusopimuksen muutos ei lisää Asiakkaan velvollisuuksia tai vähennä hänen oikeuksiaan tai jos sopimusmuutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, Postilla on oikeus ilmoittaa muutoksesta Palvelujen yhteydessä. Lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä johtuva muutos tulee voimaan välittömästi. Muut muutokset tulevat voimaan Postin ilmoittamana ajankohtana.

9.3 Jos sopimusmuutos lisää Asiakkaan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan eikä johdu lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, Posti ilmoittaa muutoksesta Asiakkaalle fyysisellä tai sähköisellä kirjeellä tai muulla henkilökohtaisella tavalla Palvelujen välityksellä tai muutoin. Muutos tulee voimaan Postin ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan 30 päivän kuluttua siitä, kun Posti on ilmoittanut muutoksesta.

9.4 Mikäli Asiakas ei hyväksy uusia sopimusehtoja Postin ilmoitettua sopimusmuutoksesta kohdan 9.3. mukaisesti, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus. Jos Asiakas toimittaa irtisanomisilmoituksen Postille kohdan 10.1. mukaisella tavalla vähintään 7 päivää ennen uusien ehtojen voimaantuloa, eivät uudet ehdot sido Asiakasta. Asiakas on tällöin uusien ehtojen voimaantuloon asti sidottu vanhoihin ehtoihin. Asiakkaan sopimussuhde päättyy viimeistään uusien ehtojen tullessa voimaan.

10 Sopimusten voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen ja Palveluiden sulkeminen

10.1 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
Sopimus  tulee voimaan Asiakkaan hyväksyttyä Palvelun ehdot rekisteröitymällä Palveluun tai muutoin. Sopimus  on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen tehtyään Asiakkaalla on neljätoista vuorokautta aikaa peruuttaa sopimus. Peruutusoikeutta ei kuitenkaan ole sen jälkeen, kun Asiakas on aloittanut Palvelujen käytön. Palveluissa voi olla kuluttajansuojalain mukaisilla perusteilla poikkeuksia peruutusoikeudesta. Näistä on kerrottu Palvelun yhteydessä. Posti voi irtisanoa Palvelua koskevan sopimuksen 30 päivän irtisanomisajalla. Asiakas voi irtisanoa Palvelua koskevan sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla. Irtisanomisaika lasketaan ilmoituksen tekemisestä. Asiakas voi irtisanoa Palvelua koskevan sopimuksen Palveluiden yhteydessä tai soittamalla Postin asiakaspalveluun.

10.2 Sopimuksen purkaminen
Posti voi purkaa Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen ilman irtisanomisaikaa, mikäli Asiakas käyttää Palveluja näiden Käyttöehtojen, Palvelusopimusten tai lain tai hyvän tavan vastaisesti, antaa Palveluihin vääriä tietoja, tai käyttää tai yrittää käyttää Palveluita niiden toimivuutta tai tietoturvajärjestelyjä vaarantavalla tavalla. Posti purkaa Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen ilman irtisanomisaikaa saatuaan tiedon Asiakkaan kuolemasta. Palveluissa voidaan määritellä palvelukohtaisia menettelytapoja Asiakkaan kuoleman johdosta.

10.3 Palvelujen sulkeminen
Posti voi sulkea Palvelut kokonaan tai osittain, jos on perusteltua syytä epäillä väärinkäyttöä on perusteltua syytä epäillä sopimuksen- tai lainvastaista käyttöä, Palvelut tai niiden osa on tietoturvahyökkäyksen kohteena tai Postilla on muu edellisiin verrattava perusteltu syy Palvelujen sulkemiseen. Asiakas voi, irtisanomatta sopimusta, pyytää Postia sulkemaan hänen tunnuksensa määräajaksi tai toistaiseksi.

10.4 Palvelua koskevan sopimuksen päättyessä irtisanomisen tai muun syyn johdosta, päättyy myös Asiakkaan pääsy Palveluun ja siellä olevaan aineistoon, kuten esimerkiksi Asiakkaan Palveluun tallentamiin tietoihin, sisältöihin tai aineistoihin.

11 Muut ehdot

11.1 Kaikki oikeudet (omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet) Palveluihin ja niihin liittyvään Postin tarjoamaan aineistoon ovat Postilla tai sen lisenssinantajilla. Oikeudet Muiden Palveluntarjoajien tuotteisiin ja palveluihin sekä niihin liittyvään aineistoon ovat kyseisillä palveluntarjoajilla tai niiden lisenssinantajilla.

11.2 Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai kuluttaja-asiakkaan niin halutessa hänen kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Ellei Asiakkaalla ole kotipaikkaa Suomessa, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi saattaa erimielisyyden myös Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

11.3 Asiakkaan viestejä tai muuta aineistoa säilytetään Palveluissa Palvelusopimuksissa tai Palvelujen yhteydessä kerrotun ajan. Palvelujen käytön päättyessä Asiakkaan on itse huolehdittava tarvitsemiensa viestin ja muun aineiston tallentamisesta tai tulostamisesta.

11.4 Postilla on oikeus siirtää Asiakkaan sopimukset toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.

11.5 Sopimuksen mukaiset velvoitteet eivät sido osapuolia, jos niiden noudattaminen estyy ylivoimaisesta esteestä.