Tekijänoikeutta koskeva ilmoitusmenettely

Kuka voi tehdä

Tekijänoikeuden haltija tai hänen edustajansa voi vaatia tietojen tallennuspalvelujen tarjoajaa estämään tekijänoikeutta loukkaavan aineiston saannin. Sama koskee lähioikeuden haltijaa ja hänen edustajaansa, jos kysymys on tällaista oikeutta loukkaavasta aineistosta.

Vaatimusten esittämisjärjestys

Vaatimus on esitettävä ensin sille sisällön tuottajalle, jonka toimittamaa aineistoa vaatimus koskee. Jos sisällön tuottajaa ei voida tunnistaa, tai jos hän ei viipymättä poista aineistoa tai estä sen saantia, vaatimus voidaan tehdä tietojen tallennuspalveluiden tarjoajalle.

Jos Posti toimii tallennuspalveluiden tarjoajana, vaatimukset esitetään Postille.

Ilmoituksen muoto ja sisältö

Ilmoitus on tehtävä joko kirjallisesti, tai sähköisesti niin, että ilmoituksen sisältöä ei voi yksipuolisesti muuttaa ja se säilyy osapuolten saatavilla. Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

  • ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot
  • yksilöitynä se aineisto, jonka saannin estämistä vaaditaan, sekä selvitys aineiston sijainnista
  • ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että se aineisto, jota vaatimus koskee, on hänen vilpittömän käsityksensä mukaan lainvastaisesti saatavilla viestintäverkossa
  • tieto siitä, että ilmoituksen tekijä on tuloksetta esittänyt vaatimuksensa sisällön tuottajalle tai että sisällön tuottajaa ei ole voitu tunnistaa
  • ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että hän on tekijänoikeuden tai lähioikeuden haltija taikka oikeutettu toimimaan oikeudenhaltijan puolesta
  • ilmoituksen tekijän allekirjoitus.
  • Ilmoitus, joka ei täytä edellä lueteltuja vaatimuksia, on tehoton.

Korvausvelvollisuus

Joka antaa väärän tiedon edellä mainitussa ilmoituksessa, on velvollinen korvaamaan siitä aiheutuneen vahingon. Korvausvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, tai sitä voidaan sovitella, jos tiedon antaneella oli ollut perusteltua aihetta olettaa tietoa oikeaksi tai jos väärällä tiedolla oli vain vähäinen merkitys ilmoituksen tai vastineen koko sisältö huomioon ottaen.